Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De vestigingen van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. zijn gevestigd te Zaanstad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59682752. Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van BOVAG afdeling Verkeersopleiding associatie Nederland.

Artikel 1 – Verplichtingen Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. Artikel 2 – Verplichtingen leerling Artikel 3 – Betaling Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen het onderzoek)Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling Artikel 8 – Vrijwaring Artikel 9 – Pakket- en spoedopleiding

Artikel 1 – Verplichtingen Ronchetti Verkeersopleidingen B.V.

Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. is verplicht er zorg voor te dragen:

1. dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM);
2. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigdebescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. heeft voldaan;
3. dat de leerling die via Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van het praktijkonderzoek de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden;
4. dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
5. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Naar boven

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. zich direct na inschrijving, voor de categorie B, met zijn/haar Digid code aan te melden op mijn.cbr.nl, teneinde Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. te machtigen om voor de leerling toetsen en examens aan te kunnen vragen;
2. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen;
3. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 36 uur voor de afgesproken tijd. zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 36 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. en dient persoonlijk op het kantoor of telefonisch te worden gedaan. Per e-mail kan ook maar dan dient er door de leerling een leesbevestiging van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (1e t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
4. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;
5. het met Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijk-onderzoek na te komen;
6. de leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd halen van zijn/haar theoriecertificaat.
7. eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. voordat de rijopleiding wordt aangevangen;
8. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;
9. de persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V.: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Naar boven

Artikel 3 – Betaling

1. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het praktijklesgeld contant per les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen en pakketten. Theoriecursusgeld moet uiterlijk 1 week voor aanvang van de theoriecursus betaald zijn.
3. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst, deze is geldig na ondertekening van de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de leerling of Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. dan wel na het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling, de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen dan nog tegen de lesprijs voor verhoging gereden worden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien er betaling van lesgeld door de leerling aan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. uitblijft dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 13,60.
5. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Als dan is Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 68,00.
8. Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Naar boven

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen het onderzoek)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek contant aan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. te worden voldaan. Pas wanneer de betaling voldaan is, kan het examen in behandeling worden genomen.
2. Veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van de administratie waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.
3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.
5. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

 

Naar boven

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR, CCV of BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de les die voor het onderzoek plaatsvindt dient ondanks de slechte weersomstandigheden wel door de leerling aan Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. betaald te worden. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat;
2. een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
3. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;
4. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is;
5. zal Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.
6. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een Tussentijdse Toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

 

Naar boven

 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Rijschool Ronchetti mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede het door Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. betaalde examengeld te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.
3. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, dat waarvoor Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

 

Naar boven

 

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
2. De bemiddeling wordt verleend door het Bovag Bemiddelingsbureau (postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telefoonnummer 0900-2692268, € 0,35 per minuut).
3. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
4. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.
5. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik). Het reglement van de commissie is te verkrijgen bij Bovag te Bunnik.
6. Bovag staat ten opzichte van de leerling borg voor de nakoming van de door de Geschillencommissie ten aanzien van de leden gegeven bindende adviezen, tot een maximum van € 454,00 per bindend advies. Een beroep op deze borgstelling kan worden gedaan nadat is vastgesteld dat Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. geen mogelijkheid tot verhaal biedt, tegen cessie van de vordering van de leerling op Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. aan Bovag. De borgstelling geldt niet indien een ontbinding van de overeenkomst is uitgesproken zonder schadevergoeding. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. geldt de borgstelling alleen als de leerling het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie voordat van een dergelijke situatie sprake is. De borgstelling geldt nimmer voor vervolgschade.

 

Naar boven

 

Artikel 8 – Vrijwaring

1. Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Ronchetti Verkeersopleidingen B.V. volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Naar boven

 

Artikel 9- Pakket- en spoedopleiding

1. Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij/zij verplicht deze intake te doen. Deze intake wordt voor aanvang van de rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.
2. Wanneer de leerling kiest voor een pakket dient hij/zij het advies over de vervolgopleiding op te volgen, welke voorkomt uit de deeltoets, tussentijdse toets of het proefexamen.